Gujarati News Paper

Divya Bhaskar
Aaj Kaal Daily
Akila Daily
Bombay Samachar
Gujarat Samachar
Sandesh
Jai Hind
Nobat
Phulchhab
Millat
Aankhodekhi
Kutchmitra
Gujaratam
Lokprabha Newsline
Sanjsamachar
Jan Fariyad
Janmabhumi
Sardar Gurjari